Privacybeleid

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op deze site is geen vervanging voor medisch advies. In geval van twijfel, raadpleeg een arts.

Onze site vervangt niet het advies van een specialist. Bij alle therapeutische benaderingen wordt altijd het advies van een arts aanbevolen. Alleen een gezondheidsdeskundige met kennis van uw medische voorgeschiedenis kan u begeleiden bij het kiezen van de juiste behandeling.

De site neemt ook deel aan verschillende affiliate programma’s en ontvangt soms een commissie op de verkoop van bepaalde sites die toegankelijk zijn via de links op de site.

De internetgebruiker wordt echter doorverbonden naar apotheken die op Europees niveau erkend en geautoriseerd zijn en bekend staan om hun ernst, in het bijzonder de Behandelde apotheken.

Deze site koopt, bewaart of verkoopt in geen geval de geneesmiddelen die in de inhoud worden besproken. Arc Dallas is geen e-commerce, noch een online apotheek.

Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de arcdallas.org-site geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en controle van de site:

Eigenaar: Arc Dallas
Schepper: Arc Dallas
Publicatiemanager: Arc Dallas – Contacteer ons hier
De publicatiebeheerder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Arc Dallas – Contacteer ons hier
Kredieten :
De juridische kennisgeving sjabloon wordt aangeboden door Subdelirium.com Juridische kennisgeving sjabloon

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de arcdallas.org site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de arcdallas.org-site worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Arc Dallas kan echter besluiten tot een onderbreking om redenen van technisch onderhoud, die vervolgens de gebruikers van tevoren op de hoogte zal proberen te stellen van de data en tijdstippen van de ingreep.

De arcdallas.org site wordt regelmatig bijgewerkt door Arc Dallas. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de arcdallas.org site is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

Arc Dallas streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de arcdallas.org website. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haarzelf, hetzij door derden die haar van deze informatie voorzien.

Alle informatie die op de website arcdallas.org wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de arcdallas.org-site niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met behulp van een moderne browser.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Arc Dallas is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten van alle op de site toegankelijke elementen, waaronder teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Arc Dallas.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die de site bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Arc Dallas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de arcdallas.org-site, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Arc Dallas is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade (zoals verlies van markt- of gelegenheidsschade) als gevolg van het gebruik van de arcdallas.org-site.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Arc Dallas behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. Indien nodig behoudt Arc Dallas zich ook het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures, in het bijzonder in geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de arcdallas.orgsite kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de arcdallas.orgsite, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Arc Dallas alleen persoonlijke informatie over de gebruiker om bepaalde diensten van de arcdallas.org site aan te bieden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze informatie zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de arcdallas.org site gespecificeerd of hij of zij verplicht is om deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de titularis van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de arcdallas.org site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, overgedragen, overgedragen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de overname van Arc Dallas en haar rechten zou het mogelijk maken om deze informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de arcdallas.org-site te bewaren en te wijzigen.

De site is niet geregistreerd bij de CNIL omdat het geen persoonlijke informatie verzamelt.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstlinks en cookies.

De arcdallas.org site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Arc Dallas zijn opgezet. De Arc Dallas heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Het surfen op de arcdallas.org-site kan ertoe leiden dat er cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestandje, dat geen identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site vastlegt. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de verdere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende maatregelen te kunnen nemen om het bezoek aan de site te vergemakkelijken.

Weigering om een cookie te installeren kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: gereedschapstabblad (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Onder Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop Firefox en ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: Gebruik de aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Schakel tot slot het vinkje uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op “Inhoudinstellingen”. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op de voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de arcdallas.org site is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. De belangrijkste wetten hadden betrekking op de belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die het mogelijk maakt, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is te identificeren” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).